Algemene voorwaarden site gebruik

De toegang en het gebruik van Wijkveilig zijn vrij. Er zijn echter wel een aantal zaken die je moet weten.

Copyright
Door het in gebruik nemen van de site stem je toe gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden site gebruik. Deze site bevat programmatuur waarvan het intellectueel eigendom en de auteursrechten berusten bij Softrax international. De database met berichten, beeldmateriaal en artikelen zijn eigendom van Softrax international. Het doorverkopen of publiceren van de berichten, beeldmateriaal en artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming.

Disclaimer
De berichten, beeldmateriaal en instellingen worden opgevoerd en onderhouden door de gebruikers van Wijkveilig. Wijkveilig controleert de juistheid en het copyright echter niet integraal en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wanneer mocht blijken dat berichten, beeldmateriaal of artikelen ten onrechte op de site zijn gepubliceerd dan zullen ze direct worden verwijderd.
Derhalve kan de informatie op de site zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Dit houdt geen enkele verplichting in voor Wijkveilig. De site kan technische onjuistheden of tekstuele fouten bevatten. Deze zullen na melding en acceptatie gecorrigeerd worden.
Wijkveilig is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van Wijkveilig of een onjuiste interpretatie van de informatie. Derhalve wordt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud, kwaliteit, prestaties, of geschiktheid voor een bepaald doel van de site gegeven. Wijkveilig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens gederfde winst of gederfde besparingen of andere gevolgschade voortkomend uit het gebruiken of niet kunnen gebruiken van Wijkveilig.

Security
De data die je bij het gebruik van Wijkveilig vastlegt wordt opgeslagen in de database van Wijkveilig. Er vindt dus geen opslag plaats op je eigen PC of server. Dit vereist de volgende extra aandacht voor de beveiliging van de gegevens:
1. Routinematig wordt een backup gemaakt van de database.
2. Alleen d.m.v. een gebruikerscode/wachtwoord combinatie is het mogelijk om de data te wijzigen.
3. Notificatie van geplaatste berichten kan plaatsvinden m.b.v. e-mail en sociale media.
4. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.
5. Medewerkers van Wijkveilig mogen alleen voor beheerdoeleinden activiteiten op de database uitvoeren.
6. Medewerkers van Wijkveilig zijn gehouden aan geheimhoudingsafspraken.
Verander het wachtwoord regelmatig met behulp van de daarvoor beschikbaar gestelde functie. Als je je wachtwoord bent vergeten is er een mogelijkheid om dit te resetten. Er wordt dan een speciale link naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

Privacy
In je profiel liggen alle gegevens waaronder je e-mailadres vast die betrekkingen hebben het beheren van berichten op Wijkveilig. Deze informatie is door de gebruiker te raadplegen en te wijzigen m.b.v. de menu optie Instellingen.
Door inschrijving als deelnemer bij Wijkveilig gaat de deelnemer akkoord met verwerking van zijn (persoons)gegevens ten behoeve van de Wijkveilig.

De verwerking van de gegevens zal niet plaatsvinden als de deelnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Wijkveilig dat hij dit niet wenst. In dat geval wordt de deelname aan Wijkveilig be-eindigd.

De persoonsgegevens worden in geen geval doorverkocht aan derden anders dan de zakenpartners van Wijkveilig.

Wijkveilig is ingeschreven bij het College bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnr. m999999

Wijkveilig is een Nederlands bedrijf en is gehouden aan de Nederlandse privacy wetgeving.

Cookie
Tijdens het gebruik van Wijkveilig worden geen cookies gebruikt. Sites waarvan Wijkveilig gebruik maakt zoals Twitter, Hyves en Facebook kunnen wel gebruik maken van cookies.

Alarminstallatie

Het is mogelijk om alarmapparatuur op Wijkveilig aan te sluiten. Meldingen van deze apparatuur geeft Wijkveilig dan automatisch door aan de ingestelde ontvangers. De gebruiker gaat daarbij uit van de bereidwilligheid en alertheid van degene aan wie hij de meldingen stuurt. Daarom moet hij goeie afspraken maken met de ontvangers. De verwerking van alarmmeldingen is afhankelijk van:
1. De juiste werking van de aangesloten apparatuur.
2. De juiste aansluiten op internet.
3. De juiste werking van je internet provider.
4. De juiste instellingen van je profiel.
5. Het juist ontvangen van de meldingen op verschillende (mobiele) aansluitingen.
6. Het juist reageren van de ontvangers van de melding.

Dit geheel bevat te veel elementen waarover Wijkveilig niets heeft te zeggen of kan beinvloeden.
Daarom kan Wijkveilig geen enkele garantie geven over het opvolgen van alarmmeldingen.


Wijkveilig is een handelsnaam van Softrax international.

Printen